JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 2 125 460 000 2 287 970 000 2 052 780 000 1 440 180 000 1 365 590 000 1 339 630 000
Należności 125 189 000 102 570 000 90 503 000 72 861 000 73 200 000 67 729 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 315 592 000 261 698 000 296 284 000 249 157 000 321 588 000 198 422 000
Aktywa obrotowe razem 3 394 270 000 3 478 310 000 3 152 680 000 2 481 390 000 2 432 230 000 2 350 280 000
Inwestycje długotrminowe 271 477 000 265 259 000 233 390 000 205 984 000 190 305 000 183 321 000
Rzeczowe aktywa trwałe 27 734 000 27 070 000 27 109 000 25 813 000 14 934 000 14 159 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 60 859 000 56 691 000 53 428 000 53 341 000 54 349 000 54 392 000
Pozostałe aktywa trwałe 182 884 000 181 498 000 152 853 000 126 830 000 121 022 000 114 770 000
Aktywa razem 3 665 740 000 3 743 570 000 3 386 070 000 2 687 380 000 2 622 530 000 2 533 600 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 339 892 000 354 599 000 326 893 000 332 418 000 351 307 000 335 882 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 033 520 000 3 094 840 000 2 779 820 000 2 093 630 000 2 014 710 000 1 942 020 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 373 410 000 3 449 440 000 3 106 720 000 2 426 050 000 2 366 020 000 2 277 910 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 373 410 000 3 449 440 000 3 106 720 000 2 426 050 000 2 366 020 000 2 277 910 000
Akcje zwykłe 2 965 800 3 021 500 3 082 400 3 221 500 3 396 400 3 551 600
Zyski (straty) zatrzymane 296 456 000 272 268 000 236 990 000 223 211 000 199 202 000 177 676 000
Akcje własne -107 336 000 -105 415 000 -88 184 000 -83 049 000 -60 494 000 -42 595 000
Kapitał własny 292 332 000 294 127 000 279 354 000 261 330 000 256 515 000 255 693 000
Pasywa razem 3 665 740 000 3 743 570 000 3 386 070 000 2 687 380 000 2 622 530 000 2 533 600 000