St. Joe Co. (JOE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 252 321 266 996 160 555 127 085 110 276 98 796
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 145 898 131 314 77 776 64 086 51 317 67 194
Zysk ze sprzedaży brutto 106 423 135 682 82 779 62 999 58 959 31 602
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 87 453 94 457 47 085 31 323 29 404 2 335
Koszty odsetek netto 18 383 15 854 13 564 12 302 11 840 3 560
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 569
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 94 617 98 731 59 150 36 108 30 866 41 355
Podatek dochodowy 24 389 24 982 13 670 9 447 -736 -17 881
Udziały niekontrolujące -699 -804 277 -114 -767 -342
Zysk (strata) netto 70 927 74 553 45 203 26 775 32 369 59 578