St. Joe Co. (JOE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 74 553 45 203 26 775 32 369 59 578
Amortyzacja 18 202 12 788 10 287 8 998 8 885
Zmiana stanu należności 6 498 9 080 -4 954 -3 136 -7 255
Zmiana stanu zapasów 771 2 026 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -36 632 -78 922 -9 439 3 072 -49 028
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 111 797 37 331 30 393 41 420 55 766
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 302 -5 689 -9 354 -2 615 -3 005
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -196 085 -164 498 -29 298 44 065 44 451
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 48 569 48 609 -10 491 -79 863 -149 245