St. Joe Co. (JOE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 37 747 70 162 106 794 185 716 195 155 192 083
Inwestycje krótkoterminowe 55 453 102 008 63 921 22 621 61 039 18 647
Należności 20 863 33 841 27 343 18 263 23 217 26 353
Zapasy 3 976 2 797 2 026 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 14 877 12 602 13 247 12 822 15 949 18 647
Aktywa obrotowe razem 118 039 208 808 200 084 226 600 279 411 237 083
Inwestycje długotrminowe 1 312 800 999 343 837 240 682 633 591 551 683 910
Rzeczowe aktywa trwałe 1 035 900 721 258 572 499 449 794 363 025 344 400
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 13 138 5 987 5 743 5 715 6 174 4 637
Aktywa razem 1 430 840 1 208 150 1 037 320 909 233 870 962 920 993

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 69 864 48 597 25 376 16 207 10 148 7 524
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 62 465 54 483 45 535 40 098 37 239 39 735
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 132 329 103 080 70 911 56 305 47 387 47 259
Długoterminowe zobowiązania finansowe 564 017 400 980 336 520 269 759 246 149 232 167
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 20 307 18 691 17 553 10 149 14 940 15 027
Zobowiązania razem 800 037 600 742 486 707 389 712 352 791 343 436
Akcje zwykłe 58 720 58 883 59 010 59 995 62 726 70 548
Zyski (straty) zatrzymane 358 344 310 925 255 216 214 225 187 450 154 324
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 630 802 607 409 550 617 519 521 518 171 577 557
Pasywa razem 1 430 840 1 208 150 1 037 320 909 233 870 962 920 993