Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 654 500 961 600 402 500 534 400 484 100 253 800
Amortyzacja 228 100 217 500 226 400 202 400 186 100 167 200
Zmiana stanu należności 137 000 -146 300 391 100 616 700 1 259 500 31 100
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -74 400 19 400 122 400 -29 000 212 900 9 500
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 199 900 972 400 1 114 700 483 800 604 100 789 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -205 800 -175 900 -149 400 -187 800 -161 900 -151 400
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -243 100 -805 800 -170 600 -1 049 700 -280 400 -166 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 100 -143 800 -771 200 584 600 -141 300 -623 500