Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 519 300 593 700 574 300 451 900 480 900 268 000
Inwestycje krótkoterminowe 963 200 843 800 782 900 711 300 636 400 257 700
Należności 5 087 200 4 950 200 5 096 500 4 705 400 4 088 700 2 829 200
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 963 200 843 800 782 900 711 300 636 400 257 700
Aktywa obrotowe razem 6 569 700 6 387 700 6 453 700 5 868 600 5 206 000 3 354 900
Inwestycje długotrminowe 9 024 000 9 117 300 7 862 800 7 804 000 4 819 500 4 659 600
Rzeczowe aktywa trwałe 582 900 740 000 663 900 701 900 567 900 543 900
Wartość firmy 4 528 000 4 611 600 4 224 700 4 168 200 2 697 800 2 709 300
Wartości niematerialne 858 500 887 000 679 800 682 600 336 900 305 000
Pozostałe aktywa trwałe 507 000 550 000 413 400 447 400 391 700 266 400
Aktywa razem 15 593 700 15 505 000 14 316 500 13 672 600 10 025 500 8 014 500

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 164 200 422 600 62 000 120 100 32 700 77 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 747 900 6 063 900 6 065 800 5 370 100 4 729 100 3 132 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 912 100 6 486 500 6 127 800 5 490 200 4 761 800 3 210 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 586 600 533 800 693 300 1 177 300 655 600 675 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 483 300 644 000 623 700 560 300 563 100 561 200
Udziały niekontrolujące 128 600 236 300 97 000 95 200 43 000 41 900
Zobowiązania razem 9 572 800 9 320 100 8 795 700 8 554 500 6 334 000 4 771 300
Akcje zwykłe 48 453 50 917 51 683 48 647 45 517 45 316
Zyski (straty) zatrzymane 5 590 400 4 937 600 3 975 900 3 588 300 3 095 700 2 552 800
Akcje własne -934 600 -406 300 -96 100 0 0 0
Kapitał własny 6 020 900 6 184 900 5 520 800 5 118 100 3 691 500 3 243 200
Pasywa razem 15 593 700 15 505 000 14 316 500 13 672 600 10 025 500 8 014 500