Jefferies Financial Group Inc (JEF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 314 880 764 810 954 017 1 017 210 166 741
Amortyzacja 302 338 146 185 139 708 105 156 146 179
Zmiana stanu należności 9 069 710 864 661 -543 295 868 386 993 837
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 12 455 100 1 376 330 2 420 010 -16 671 1 467 920
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 146 040 2 075 950 -827 837 691 103 1 072 830
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -331 210 -176 958 -232 229 -325 666 -193 473
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -801 186 -186 192 1 707 100 142 443 -47 262
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 988 590 -723 525 1 589 580 -575 843 434 801