Jefferies Financial Group Inc (JEF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 30 571 300 35 633 700 31 850 200 30 482 400 30 614 400 30 277 400
Należności 3 587 000 7 839 240 6 608 770 5 744 110 6 287 400 5 419 020
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 10 478 200 14 059 200 12 039 000 11 933 700 9 323 970 11 411 400
Aktywa obrotowe razem 44 818 700 55 243 100 48 118 400 44 702 200 42 868 600 41 549 900
Inwestycje długotrminowe 6 238 960 5 160 980 4 999 930 4 758 070 4 262 480 5 619 170
Rzeczowe aktywa trwałe 906 864 911 230 897 204 0 0 750 403
Wartość firmy 1 736 110 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 1 897 500 1 913 470 1 922 930 1 890 130 2 463 180
Pozostałe aktywa trwałe 3 595 980 2 352 250 2 189 260 2 372 670 1 859 560 1 661 780
Aktywa razem 51 057 700 60 404 100 53 118 400 49 460 200 47 131 100 47 169 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 528 392 221 863 764 715 548 490 387 492 436 215
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 28 756 700 35 290 900 30 540 200 27 750 800 27 367 700 27 127 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 29 285 100 35 512 800 31 304 900 28 299 300 27 755 200 27 563 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 10 936 900 13 738 000 11 765 400 11 532 700 9 276 830 9 040 270
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 69 094 51 285 59 308 48 584 38 170 459 615
Zobowiązania razem 40 824 800 49 850 400 43 714 500 39 880 500 37 070 200 37 063 200
Akcje zwykłe 247 378 263 595 285 693 310 694 347 261 368 197
Zyski (straty) zatrzymane 8 418 350 7 940 110 6 531 840 5 933 390 5 610 220 4 700 970
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 10 232 800 10 553 800 9 403 890 9 579 700 10 060 900 10 106 000
Pasywa razem 51 057 700 60 404 100 53 118 400 49 460 200 47 131 100 47 169 100