Jefferies Financial Group Inc (JEF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 71 267 300 31 850 200 30 482 400 30 614 400 30 277 400
Należności 15 678 500 6 608 770 5 744 110 6 287 400 5 419 020
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 28 118 400 12 039 000 11 933 700 9 323 970 11 411 400
Aktywa obrotowe razem 110 486 000 48 118 400 44 702 200 42 868 600 41 549 900
Inwestycje długotrminowe 10 322 000 4 999 930 4 758 070 4 262 480 5 619 170
Rzeczowe aktywa trwałe 1 822 460 897 204 0 0 750 403
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 3 795 000 1 913 470 1 922 930 1 890 130 2 463 180
Pozostałe aktywa trwałe 4 704 490 2 189 260 2 372 670 1 859 560 1 661 780
Aktywa razem 120 808 000 53 118 400 49 460 200 47 131 100 47 169 100

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 443 726 764 715 548 490 387 492 436 215
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 70 581 900 30 540 200 27 750 800 27 367 700 27 127 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 71 025 600 31 304 900 28 299 300 27 755 200 27 563 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 27 475 900 11 765 400 11 532 700 9 276 830 9 040 270
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 102 570 59 308 48 584 38 170 459 615
Zobowiązania razem 99 700 700 43 714 500 39 880 500 37 070 200 37 063 200
Akcje zwykłe 527 190 285 693 310 694 347 261 368 197
Zyski (straty) zatrzymane 15 880 200 6 531 840 5 933 390 5 610 220 4 700 970
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 21 107 500 9 403 890 9 579 700 10 060 900 10 106 000
Pasywa razem 120 808 000 53 118 400 49 460 200 47 131 100 47 169 100