Invesco Ltd (IVZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 894 500 6 145 600 6 117 400 5 314 100 5 160 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 6 894 500 6 145 600 6 117 400 5 314 100 5 160 300
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 522 700 564 100 539 800 459 200 489 200
Zysk operacyjny 1 722 300 1 313 700 1 481 200 1 341 800 1 277 100
Koszty odsetek netto 69 500 108 800 107 200 90 200 81 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 500 500 1 069 100 972 900 1 138 100 1 429 200
Podatek dochodowy 531 100 261 600 235 100 255 000 268 200
Udziały niekontrolujące 339 600 45 900 49 500 300 33 700
Zysk (strata) netto 1 393 000 524 800 564 700 855 900 1 093 600