Invesco Ltd (IVZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 393 000 524 800 564 700 855 900 1 093 600
Amortyzacja 205 300 203 500 177 600 142 100 116 800
Zmiana stanu należności 27 300 -167 800 223 000 -621 000 199 200
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 488 000 359 400 -98 700 -858 700 678 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 078 100 1 230 300 1 116 600 828 800 1 370 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -108 800 -115 000 -124 300 -102 500 -111 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -847 900 -865 100 -1 425 400 -2 898 700 -961 100
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 117 300 -285 900 201 300 1 540 000 169 000