Invesco Ltd (IVZ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 896 400 1 408 400 1 049 000 1 147 700 2 006 400
Inwestycje krótkoterminowe 11 784 300 16 014 800 19 246 800 18 074 800 18 663 400
Należności 877 800 850 500 1 018 300 795 300 1 416 300
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 698 600 324 700 316 900 237 900 255 900
Aktywa obrotowe razem 15 035 800 18 778 100 22 158 700 20 754 100 22 689 700
Inwestycje długotrminowe 17 649 800 17 726 000 17 261 600 10 224 300 8 979 100
Rzeczowe aktywa trwałe 518 100 563 800 583 500 468 700 490 700
Wartość firmy 8 882 500 8 916 300 8 509 400 7 157 100 6 590 700
Wartości niematerialne 7 228 000 7 305 600 7 358 300 2 176 100 1 558 700
Pozostałe aktywa trwałe 471 100 514 200 459 600 126 100 61 700
Aktywa razem 32 685 600 36 504 100 39 420 300 30 978 400 31 668 800

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 312 500 348 900 414 600 284 300 320 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 800 500 10 225 700 13 509 900 13 012 900 14 500 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 113 000 10 574 600 13 924 500 13 297 200 14 820 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 9 421 200 8 796 700 8 314 900 7 634 800 6 875 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 846 300 588 600 949 600 387 600 498 800
Udziały niekontrolujące 1 183 000 658 900 839 300 753 600 502 700
Zobowiązania razem 17 189 800 22 142 300 25 557 800 22 399 600 22 972 700
Akcje zwykłe 462 800 461 000 437 800 399 800 409 400
Zyski (straty) zatrzymane 7 169 200 6 085 000 5 917 800 5 884 500 5 489 100
Akcje własne -3 043 600 -3 253 800 -3 452 500 -3 003 600 -2 781 900
Kapitał własny 15 495 800 14 361 800 13 862 500 8 578 800 8 696 100
Pasywa razem 32 685 600 36 504 100 39 420 300 30 978 400 31 668 800