Independent Bank Corp. (INDB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 757 507 521 126 513 509 562 308 412 206 360 188
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 500 18 205 52 500 6 000 4 775 2 950
Zysk ze sprzedaży brutto 751 007 502 921 461 009 556 308 407 431 357 238
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 49 841 40 350 41 308 38 651 32 040 29 682
Zysk operacyjny 354 854 197 515 158 032 244 541 167 094 137 938
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 347 754 156 675 152 836 218 108 155 926 134 545
Podatek dochodowy 83 941 35 683 31 669 52 933 34 304 47 341
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 263 813 120 992 121 167 165 175 121 622 87 204