Independent Bank Corp. (INDB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 3 309 170 4 788 640 2 347 600 1 260 260 1 204 610 1 060 910
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 17 261 300 18 370 600 11 796 500 10 180 800 8 174 010 7 459 300
Inwestycje długotrminowe 2 032 900 2 052 820 1 407 770 1 214 320 677 582 622 725
Rzeczowe aktywa trwałe 196 504 195 590 116 393 123 674 97 581 94 722
Wartość firmy 985 072 985 072 506 206 506 206 256 105 231 806
Wartości niematerialne 25 068 32 772 23 107 29 286 15 250 9 341
Pozostałe aktywa trwałe 826 257 839 385 762 064 555 149 308 646 286 244
Aktywa razem 19 294 200 20 423 400 13 204 300 11 395 200 8 851 590 8 082 030

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 113 377 152 374 181 060 303 103 258 707 161 019
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 879 000 16 917 000 10 993 200 9 147 370 7 427 120 6 891 930
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 15 992 400 17 069 400 11 174 200 9 450 470 7 685 830 7 052 950
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 415 089 335 538 327 386 236 552 92 275 85 269
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 16 407 500 17 405 000 11 501 600 9 687 020 7 778 100 7 138 220
Akcje zwykłe 46 372 34 872 33 260 32 810 27 592 27 294
Zyski (straty) zatrzymane 934 442 766 716 716 024 654 182 546 736 465 937
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 886 700 3 018 450 1 702 680 1 708 140 1 073 490 943 809
Pasywa razem 19 294 200 20 423 400 13 204 300 11 395 200 8 851 590 8 082 030