Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 152 200 112 081 63 869 21 727 5 455 -454
Amortyzacja 61 303 41 776 28 025 8 599 2 629 915
Zmiana stanu należności 5 105 12 916 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -117 928 -339 296 543 442 68 346 121 735 11 758
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 234 130 188 747 110 814 44 934 15 693 5 015
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -373 878 -374 541 -289 517 -84 677 0 -5 911
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -396 201 -384 093 -1 027 120 -340 630 -199 255 -38 645
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 164 224 155 759 924 991 399 962 184 854 12 385