Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 288 057 405 985 745 281 201 839 133 493 11 758
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 482
Należności 18 021 12 916 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 482
Aktywa obrotowe razem 307 528 418 901 745 281 236 911 133 493 12 240
Inwestycje długotrminowe 2 107 310 1 665 700 1 022 800 508 946 147 973 67 788
Rzeczowe aktywa trwałe 2 066 280 1 640 170 1 020 040 505 861 147 359 67 788
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 9 105 9 148 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 30 182 9 996 1 776 1 883 614 0
Aktywa razem 2 414 840 2 084 600 1 768 080 745 857 281 466 80 028

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 301 495 326 092 136 693 134 654 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 149 547 145 644 105 359 61 991 17 174 6 479
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 451 042 471 736 242 052 196 645 17 174 6 479
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 901 1 167 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 452 943 472 903 243 109 197 847 17 174 6 479
Akcje zwykłe 27 345 23 903 19 444 10 546 7 139 3 375
Zyski (straty) zatrzymane -117 392 -75 218 -48 120 -19 944 0 -4 464
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 961 890 1 611 700 1 524 970 548 010 264 292 73 549
Pasywa razem 2 414 840 2 084 600 1 768 080 745 857 281 466 80 028