Intercontinental Exchange Inc (ICE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 9 636 000 9 168 000 8 244 000 6 547 000 6 276 000 5 834 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 9 636 000 9 168 000 8 244 000 6 547 000 6 276 000 5 834 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 309 000 299 000 266 000 229 000 219 000 224 000
Zysk operacyjny 3 731 000 3 551 000 3 138 000 2 675 000 2 617 000 2 415 000
Koszty odsetek netto 508 000 422 000 347 000 250 000 222 000 187 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 808 000 5 698 000 2 766 000 2 481 000 2 520 000 2 517 000
Podatek dochodowy 310 000 1 629 000 658 000 521 000 500 000 -25 000
Udziały niekontrolujące 52 000 11 000 19 000 27 000 32 000 28 000
Zysk (strata) netto 1 446 000 4 058 000 2 089 000 1 933 000 1 988 000 2 514 000