Intercontinental Exchange Inc (ICE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 446 000 8 116 000 2 089 000 1 933 000 1 988 000 2 514 000
Amortyzacja 1 031 000 2 018 000 751 000 662 000 586 000 535 000
Zmiana stanu należności -39 000 1 186 000 242 000 35 000 50 000 126 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 192 000 631 000 -258 000 117 000 173 000 121 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 554 000 6 246 000 2 881 000 2 659 000 2 533 000 2 085 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -482 000 -904 000 -410 000 -305 000 -280 000 -357 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 677 000 -1 572 000 -9 830 000 -594 000 -1 755 000 92 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 841 000 124 052 000 6 744 000 -1 753 000 -463 000 -1 971 000