Intercontinental Exchange Inc (ICE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 214 000 583 000 841 000 724 000 551 000
Inwestycje krótkoterminowe 302 900 000 84 406 000 65 207 000 64 197 000 51 339 000
Należności 2 416 000 1 230 000 988 000 953 000 903 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 302 900 000 84 406 000 65 207 000 64 197 000 51 339 000
Aktywa obrotowe razem 308 600 000 87 219 000 67 979 000 66 692 000 53 562 000
Inwestycje długotrminowe 78 404 000 38 981 000 26 514 000 26 099 000 24 702 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 398 000 1 713 000 1 536 000 1 241 000 1 246 000
Wartość firmy 42 246 000 21 291 000 13 342 000 13 085 000 12 216 000
Wartości niematerialne 27 472 000 14 408 000 10 258 000 10 462 000 10 269 000
Pozostałe aktywa trwałe 4 492 000 1 161 000 974 000 981 000 707 000
Aktywa razem 387 004 000 126 200 000 94 493 000 92 791 000 78 264 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 042 000 2 411 000 2 569 000 951 000 1 833 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 303 780 000 85 588 000 66 247 000 65 157 000 52 338 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 306 822 000 87 999 000 68 816 000 66 108 000 54 171 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 24 794 000 14 126 000 5 250 000 6 490 000 4 267 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 188 000 565 000 468 000 554 000 591 000
Udziały niekontrolujące 78 000 129 000 109 000 101 000 28 000
Zobowiązania razem 341 586 000 106 702 000 77 238 000 75 590 000 61 340 000
Akcje zwykłe 1 124 000 552 000 561 000 575 000 589 000
Zyski (straty) zatrzymane 28 700 000 11 039 000 9 629 000 8 317 000 6 825 000
Akcje własne -11 040 000 -5 200 000 -3 879 000 -2 354 000 -1 076 000
Kapitał własny 45 418 000 19 498 000 17 255 000 17 201 000 16 924 000
Pasywa razem 387 004 000 126 200 000 94 493 000 92 791 000 78 264 000