International Bancshares Corp. (IBOC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 300 232 253 922 167 319 205 104 215 931 157 436
Amortyzacja 21 821 25 028 28 318 28 270 25 873 25 306
Zmiana stanu należności 15 194 -7 288 1 261 -183 2 347 2 284
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 121 520 1 212 000 1 740 420 -59 977 51 440 -3 841
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 387 941 291 681 305 133 311 565 229 847 196 819
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -19 213 -10 390 -6 725 -29 590 -21 395 -14 315
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -992 028 -915 889 -343 705 -318 058 379 440 -403 807
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -517 431 1 836 210 1 778 990 -53 484 -557 847 203 147