International Bancshares Corp. (IBOC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 4 785 460 4 520 280 3 344 780 3 705 840 3 755 990 4 725 880
Należności 45 787 30 593 37 881 36 620 36 803 34 456
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 14 223 600 14 858 900 12 812 600 10 834 000 10 609 500 11 306 200
Inwestycje długotrminowe 1 277 870 1 187 340 1 216 870 1 278 940 1 262 450 878 515
Rzeczowe aktywa trwałe 431 612 447 082 479 878 506 595 506 899 514 454
Wartość firmy 282 532 282 532 282 532 282 532 282 532 282 532
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 563 726 457 729 454 460 489 814 473 022 81 529
Aktywa razem 15 501 500 16 046 200 14 029 500 12 112 900 11 872 000 12 184 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 145 586 570 780 570 969 761 153 866 081 1 355 640
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 091 200 13 057 500 11 150 000 9 062 570 8 926 530 8 898 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 13 236 800 13 628 300 11 721 000 9 823 720 9 792 620 10 254 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 219 933 109 426 130 492 171 118 139 755 91 380
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 13 456 700 13 737 800 11 851 500 9 994 840 9 932 370 10 345 700
Akcje zwykłe 62 658 63 353 63 726 65 477 66 107 66 046
Zyski (straty) zatrzymane 2 695 570 2 470 710 2 289 630 2 200 570 2 064 130 1 891 800
Akcje własne -430 792 -378 744 -378 028 -329 150 -311 305 -292 263
Kapitał własny 2 044 760 2 308 480 2 178 000 2 118 050 1 939 580 1 838 980
Pasywa razem 15 501 500 16 046 200 14 029 500 12 112 900 11 872 000 12 184 700