Hancock Whitney Corp. (HWC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 468 550 1 346 590 1 382 410 1 441 690 1 313 410 1 168 360
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -28 399 -77 494 602 904 47 708 36 116 58 968
Zysk ze sprzedaży brutto 1 496 950 1 424 090 779 505 1 393 980 1 277 290 1 109 390
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 67 340 67 953 71 801 89 527 76 496 82 880
Zysk operacyjny 659 196 568 056 -124 745 376 178 382 116 308 434
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 16 561 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 659 196 568 056 -124 745 392 739 382 116 308 434
Podatek dochodowy 135 107 104 841 -79 571 65 359 58 346 92 802
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 516 469 454 081 -46 930 321 834 317 840 210 962