Hancock Whitney Corp. (HWC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 516 469 454 081 -46 930 321 834 317 840 210 962
Amortyzacja 45 615 45 778 50 044 51 746 48 582 50 559
Zmiana stanu należności -58 139 19 461 113 532 5 356 4 490 85
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 163 258 -125 105 94 202 48 732 -3 576 14 259
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 842 021 585 690 355 191 351 949 449 184 411 085
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -29 145 -23 541 -37 869 -42 716 -50 664 -20 297
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 662 358 -3 224 580 -3 177 470 -459 022 -846 902 -895 321
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 341 120 2 513 790 2 916 480 155 805 394 142 498 495