Hancock Whitney Corp. (HWC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 9 248 690 13 404 400 9 804 000 6 635 380 5 844 880 6 048 640
Należności 166 891 225 030 205 569 92 037 86 681 82 191
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 398 799 845 402 897 714 225 969 35 047 28 015
Aktywa obrotowe razem 32 786 300 34 822 800 31 875 600 28 181 000 26 146 800 25 304 600
Inwestycje długotrminowe 2 397 520 1 708 400 1 762 970 2 419 740 2 089 080 2 031 450
Rzeczowe aktywa trwałe 328 605 350 309 380 516 380 209 353 668 333 663
Wartość firmy 855 453 855 453 855 453 855 453 790 972 745 523
Wartości niematerialne 56 193 70 226 86 892 106 807 96 151 90 640
Pozostałe aktywa trwałe 846 954 322 645 317 774 936 840 799 054 792 781
Aktywa razem 35 183 800 36 531 200 33 638 600 30 600 800 28 235 900 27 336 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 113 350 1 909 280 2 045 840 2 948 330 1 814 120 2 009 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 29 080 300 30 469 000 27 702 200 23 813 800 23 162 500 22 261 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 31 193 600 32 378 300 29 748 000 26 762 100 24 976 600 24 271 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 531 143 341 059 271 517 205 539 177 994 179 852
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 31 841 200 32 860 900 30 199 600 27 133 100 25 154 600 24 451 100
Akcje zwykłe 86 068 86 823 86 533 86 488 85 355 84 695
Zyski (straty) zatrzymane 2 088 410 1 659 070 1 291 510 1 476 230 1 243 590 1 008 520
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 342 630 3 670 350 3 439 020 3 467 680 3 081 340 2 884 950
Pasywa razem 35 183 800 36 531 200 33 638 600 30 600 800 28 235 900 27 336 100