Hilltop Holdings Inc (HTH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 423 580 3 880 500 2 236 980 1 820 840 1 602 220 1 712 220
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 309 -116 426 96 491 7 206 5 088 14 271
Zysk ze sprzedaży brutto 1 415 270 3 996 920 2 140 480 1 813 640 1 597 130 1 697 950
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 97 115 201 204 99 416 114 327 131 120 132 562
Zysk operacyjny 156 127 1 008 140 564 352 300 309 160 777 243 286
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 156 127 1 008 140 564 352 300 309 160 777 243 286
Podatek dochodowy 36 833 235 952 133 071 67 332 35 050 110 142
Udziały niekontrolujące 6 160 23 202 21 841 7 686 4 286 600
Zysk (strata) netto 113 134 748 990 447 836 225 291 121 441 132 544