Hilltop Holdings Inc (HTH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 113 134 748 990 447 836 225 291 121 441 132 544
Amortyzacja 32 625 49 256 21 930 1 160 2 345 -13 869
Zmiana stanu należności -634 891 1 941 160 -375 553 339 993 -24 091 -33 363
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 243 630 4 583 720 577 601 -159 114 157 096 -182 380
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 189 450 1 531 240 280 436 -433 023 389 540 -326 303
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 798 -49 502 -37 746 -42 287 -68 079 -31 152
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -877 302 -1 106 550 -827 666 -604 292 -289 667 -357 961
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 709 510 2 959 220 1 257 740 901 638 4 633 480 882