Hilltop Holdings Inc (HTH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 4 559 430 5 352 070 5 771 730 4 417 520 3 581 060 3 970 310
Należności 1 038 060 1 672 950 1 404 730 1 780 280 1 440 290 1 464 380
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 100 825 86 990 143 742 0 0 29 340
Aktywa obrotowe razem 15 174 200 17 636 700 15 783 100 14 003 000 12 536 400 12 313 800
Inwestycje długotrminowe 1 085 060 1 052 380 1 161 150 1 169 420 1 147 180 1 052 010
Rzeczowe aktywa trwałe 184 950 204 438 211 595 219 982 237 373 177 577
Wartość firmy 267 447 267 447 267 447 291 435 291 435 251 808
Wartości niematerialne 11 317 15 284 20 364 30 155 38 005 36 432
Pozostałe aktywa trwałe 518 899 452 880 555 983 510 791 580 362 549 447
Aktywa razem 16 259 300 18 689 100 16 944 300 15 172 400 13 683 600 13 365 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 316 710 1 247 350 1 144 800 1 774 790 1 361 690 1 482 240
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 12 335 200 14 392 000 12 690 500 10 681 500 9 912 750 9 498 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 13 652 000 15 639 300 13 835 300 12 456 300 11 274 400 10 980 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 417 042 369 606 632 889 458 910 435 240 470 231
Udziały niekontrolujące 26 605 26 535 26 708 25 757 24 423 2 726
Zobowiązania razem 14 222 400 16 166 400 14 620 300 13 069 400 11 734 100 11 453 700
Akcje zwykłe 70 434 80 708 89 280 92 345 94 969 97 137
Zyski (straty) zatrzymane 1 123 640 1 257 010 986 792 644 860 466 737 384 545
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 036 920 2 522 670 2 323 940 2 103 040 1 949 470 1 912 080
Pasywa razem 16 259 300 18 689 100 16 944 300 15 172 400 13 683 600 13 365 800