Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 4 907 000 2 890 000 1 620 000 5 469 000 5 524 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 655 000 993 000 782 000 1 993 000 2 021 000
Zysk ze sprzedaży brutto 3 252 000 1 897 000 838 000 3 476 000 3 503 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 107 000 99 000 0 0 0
Zysk operacyjny 758 000 -258 000 -983 000 794 000 523 000
Koszty odsetek netto 126 000 189 000 186 000 190 000 161 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 902 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 669 000 -102 000 -961 000 962 000 1 301 000
Podatek dochodowy 26 000 -91 000 -220 000 30 000 150 000
Udziały niekontrolujące 10 000 0 -9 000 12 000 64 000
Zysk (strata) netto 633 000 -11 000 -732 000 920 000 1 087 000