Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 633 000 -11 000 -732 000 920 000 1 087 000
Amortyzacja 664 000 762 000 665 000 676 000 944 000
Zmiana stanu należności 394 000 91 000 -41 000 -8 000 -8 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -140 000 -1 528 000 762 000 31 000 629 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 416 000 292 000 -307 000 1 250 000 1 300 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -197 000 -134 000 -499 000 -336 000 -474 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -618 000 -1 158 000 -195 000 58 000 100 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -874 000 -657 000 1 231 000 -1 315 000 -748 000