Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 667 000 807 000 2 335 000 1 573 000 1 542 000
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0
Należności 507 000 113 000 22 000 63 000 71 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 1 174 000 920 000 2 357 000 1 636 000 1 613 000
Inwestycje długotrminowe 11 095 000 11 432 000 10 533 000 10 669 000 10 477 000
Rzeczowe aktywa trwałe 9 948 000 10 138 000 9 555 000 9 847 000 9 973 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 459 000 431 000 360 000 171 000 175 000
Aktywa razem 12 269 000 12 352 000 12 890 000 12 305 000 12 090 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 439 000 127 000 135 000 263 000 293 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 439 000 127 000 135 000 263 000 293 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 215 000 4 891 000 5 541 000 3 794 000 3 837 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 168 000 198 000 170 000 175 000 266 000
Udziały niekontrolujące 169 000 131 000 113 000 148 000 200 000
Zobowiązania razem 5 559 000 5 911 000 6 569 000 4 986 000 4 596 000
Akcje zwykłe 714 700 710 300 705 900 730 300 739 800
Zyski (straty) zatrzymane -939 000 -1 192 000 -1 180 000 -307 000 -610 000
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 6 710 000 6 441 000 6 321 000 7 319 000 7 494 000
Pasywa razem 12 269 000 12 352 000 12 890 000 12 305 000 12 090 000