Harsco Corp. (HSC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 889 060 1 848 400 1 863 860 1 503 740 1 722 380 1 607 060
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 553 340 1 490 560 1 500 810 1 144 290 1 288 740 1 220 720
Zysk ze sprzedaży brutto 335 730 357 843 363 053 359 452 433 643 386 340
Koszty badań i rozwoju 690 956 3 246 4 824 5 548 4 227
Koszty ogólnego zarządu 268 066 272 233 327 932 252 970 238 690 234 673
Zysk operacyjny 66 974 84 654 31 875 101 658 189 405 147 440
Koszty odsetek netto 71 597 61 004 57 515 34 611 35 993 45 083
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -123 136 37 204 -30 939 56 744 157 638 95 451
Podatek dochodowy 10 381 9 089 -2 779 20 214 12 899 83 803
Udziały niekontrolujące 3 638 5 978 4 366 8 299 7 956 4 022
Zysk (strata) netto -180 069 -3 249 -26 341 503 919 137 057 7 822