Harsco Corp. (HSC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -180 069 -3 249 -26 341 503 919 137 057 7 822
Amortyzacja 163 849 166 673 159 702 138 395 132 785 129 937
Zmiana stanu należności -121 133 -30 703 110 388 -14 140 37 137 50 651
Zmiana stanu zapasów 10 882 -102 520 16 022 23 880 -45 182 -9 388
Zmiana stanu gotówki -1 576 6 454 19 195 -7 001 2 162 -9 781
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 150 527 72 197 53 818 163 192 022 176 892
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -137 344 -158 684 -120 224 -184 973 -132 168 -98 314
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -99 061 -124 449 -520 644 -132 192 -161 143 -103 325
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -42 785 60 238 486 958 125 734 -25 538 -83 715