Harsco Corp. (HSC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 81 332 82 908 76 454 57 259 64 260 62 098
Inwestycje krótkoterminowe 45 124 40 999 121 498 82 741 59 382 39 332
Należności 289 807 410 940 441 643 331 255 345 395 308 258
Zapasy 81 375 70 493 173 013 156 991 133 111 178 293
Pozostałe aktywa obrotowe 45 124 40 999 121 498 82 741 59 382 39 332
Aktywa obrotowe razem 767 735 874 973 815 823 652 812 605 034 592 092
Inwestycje długotrminowe 2 023 120 2 178 940 2 177 460 1 714 660 1 027 830 986 593
Rzeczowe aktywa trwałe 656 875 653 913 668 209 561 786 469 900 479 747
Wartość firmy 759 253 883 109 902 074 738 369 411 552 401 758
Wartości niematerialne 352 160 402 801 438 565 299 082 79 825 38 251
Pozostałe aktywa trwałe 65 984 48 419 56 493 17 036 17 442 15 263
Aktywa razem 2 790 850 3 053 910 2 993 290 2 367 470 1 632 870 1 578 680

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 205 577 186 126 218 039 176 755 149 410 126 249
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 19 745 17 974 21 026 6 313 16 567 19 829
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 371 959 397 291 298 890 281 826 251 019 328 050
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 597 281 601 391 537 955 464 894 416 996 474 128
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 337 000 1 359 450 1 271 190 775 498 585 662 566 794
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 118 758 170 412 360 231 288 290 316 833 322 598
Udziały niekontrolujące 53 600 57 610 56 245 48 079 45 113 44 714
Zobowiązania razem 2 221 410 2 305 750 2 336 130 1 625 890 1 364 600 1 408 230
Akcje zwykłe 79 493 79 234 78 939 79 632 80 716 80 553
Zyski (straty) zatrzymane 1 614 440 1 794 510 1 797 760 1 824 100 1 298 750 1 157 800
Akcje własne -848 570 -846 622 -843 230 -838 893 -795 821 -762 079
Kapitał własny 569 442 748 160 657 154 741 580 268 263 170 451
Pasywa razem 2 790 850 3 053 910 2 993 290 2 367 470 1 632 870 1 578 680