Hope Bancorp Inc (HOPE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 610 126 652 310 734 469 710 352 638 519
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -12 200 95 000 7 300 14 900 17 360
Zysk ze sprzedaży brutto 622 326 557 310 727 169 695 452 621 159
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 55 684 52 749 55 464 54 687 53 511
Zysk operacyjny 277 418 144 658 226 350 257 148 265 615
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 275 272 142 291 226 350 255 481 263 834
Podatek dochodowy 70 700 30 776 55 310 65 892 124 389
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 204 572 111 515 171 040 189 589 139 445