Hope Bancorp Inc (HOPE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 218 277 204 572 111 515 171 040 189 589 139 445
Amortyzacja 20 087 26 000 12 244 2 751 2 128 -14 903
Zmiana stanu należności 13 618 -17 588 28 658 -1 453 2 246 3 099
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -57 545 14 754 -26 565 63 764 33 839 16 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 485 535 324 211 165 916 183 855 219 947 203 921
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 111 -7 220 -4 973 -6 619 -6 846 -14 777
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 473 630 -993 040 -1 834 630 -36 823 -1 147 460 -767 335
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 178 600 634 516 1 320 730 91 929 895 124 618 080