Hope Bancorp Inc (HOPE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 2 940 890 2 556 350 2 347 660 2 285 200 2 192 460
Należności 41 842 59 430 30 772 32 225 29 979
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 521 1 184 1 117 2 281 1 691
Aktywa obrotowe razem 17 066 200 16 228 800 14 843 400 14 542 300 13 426 000
Inwestycje długotrminowe 822 817 877 850 824 011 763 605 780 720
Rzeczowe aktywa trwałe 45 667 48 409 52 012 53 794 56 714
Wartość firmy 464 450 464 450 464 450 464 450 464 450
Wartości niematerialne 7 671 9 708 11 833 14 061 16 523
Pozostałe aktywa trwałe 200 012 239 816 181 369 172 633 177 043
Aktywa razem 17 889 100 17 106 700 15 667 400 15 306 000 14 206 700

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 623 084 559 927 928 610 1 120 030 1 260 240
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 044 700 14 348 600 12 561 200 12 187 000 10 932 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 15 667 800 14 908 500 13 489 800 13 307 100 12 192 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 70 969 92 344 81 139 95 678 85 755
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 15 796 100 15 052 900 13 631 400 13 402 700 12 278 500
Akcje zwykłe 122 322 123 501 126 599 131 717 135 349
Zyski (straty) zatrzymane 932 561 785 940 762 480 662 375 544 886
Akcje własne -250 000 -200 000 -163 820 -150 000 0
Kapitał własny 2 092 980 2 053 740 2 036 010 1 903 210 1 928 260
Pasywa razem 17 889 100 17 106 700 15 667 400 15 306 000 14 206 700