Home Bancshares Inc (HOMB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 053 630 760 842 788 268 816 750 785 919 619 822
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 63 585 -4 752 112 264 1 325 4 322 44 250
Zysk ze sprzedaży brutto 990 049 765 594 676 004 815 425 781 597 575 572
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 53 417 36 631 38 412 35 452 33 960 33 814
Zysk operacyjny 444 926 416 763 276 245 384 867 393 239 296 761
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 394 575 416 775 277 703 385 621 395 520 271 083
Podatek dochodowy 89 313 97 754 63 255 96 082 95 117 136 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 305 262 319 021 214 448 289 539 300 403 135 083