Home Bancshares Inc (HOMB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 305 262 319 021 214 448 289 539 300 403 135 083
Amortyzacja 31 856 19 481 40 689 35 370 33 410 29 633
Zmiana stanu należności 56 463 -13 792 46 170 -3 859 3 237 14 870
Zmiana stanu zapasów 0 0 973 025 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 143 985 -122 265 73 259 -6 110 8 109 43 157
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 413 172 389 380 291 728 247 415 302 219 176 910
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 016 -10 282 -11 547 -14 898 -7 950 -5 191
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 024 270 624 660 -651 941 221 656 -777 895 -355 470
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 314 430 1 372 490 1 133 400 -636 409 497 682 597 844