Home Bancshares Inc (HOMB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 5 790 190 6 650 210 3 495 400 2 405 520 2 461 880 2 381 400
Należności 103 199 46 736 91 256 45 086 48 945 45 708
Zapasy 0 0 973 025 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 20 277 100 16 416 200 15 777 100 13 387 100 13 648 900 12 814 900
Inwestycje długotrminowe 2 606 490 1 635 900 621 706 1 644 930 1 653 500 1 634 820
Rzeczowe aktywa trwałe 405 073 275 760 278 614 280 103 233 261 237 439
Wartość firmy 1 398 250 973 025 0 958 408 958 408 927 949
Wartości niematerialne 58 455 25 045 0 36 572 42 896 49 351
Pozostałe aktywa trwałe 534 845 282 155 268 423 316 407 332 427 324 645
Aktywa razem 22 883 600 18 052 100 16 398 800 15 032 000 15 302 400 14 449 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 090 420 771 093 770 326 990 996 1 841 180 1 667 220
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 18 266 800 14 515 300 13 022 700 11 529 500 11 111 400 10 578 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 19 357 200 15 286 400 13 793 000 12 520 500 12 952 600 12 245 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 19 357 200 15 286 400 13 793 000 12 520 500 12 952 600 12 245 500
Akcje zwykłe 194 694 164 501 165 373 167 804 173 657 150 806
Zyski (straty) zatrzymane 1 443 090 1 266 250 1 039 370 956 555 752 184 530 658
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 526 360 2 765 720 2 605 760 2 511 530 2 349 890 2 204 290
Pasywa razem 22 883 600 18 052 100 16 398 800 15 032 000 15 302 400 14 449 800