HCI Group Inc (HCI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 503 599 406 552 309 758 235 067 241 494 244 406
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 503 599 406 552 309 758 235 067 241 494 244 406
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 56 511 45 428 33 829 31 112 25 908 25 127
Zysk operacyjny -62 098 11 624 36 347 28 143 37 104 -14 843
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -68 418 11 233 36 928 36 093 26 902 -15 624
Podatek dochodowy -13 815 3 991 9 348 9 517 9 177 -8 731
Udziały niekontrolujące 3 908 5 386 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -55 048 1 832 26 118 25 128 18 442 -6 412