HCI Group Inc (HCI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -55 048 1 832 26 118 25 128 18 442 -6 412
Amortyzacja 8 010 5 549 8 747 8 942 10 996 9 591
Zmiana stanu należności -30 917 2 595 50 613 3 481 -16 552 14 241
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -394 080 197 602 202 123 -10 240 -16 426 -24 647
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -12 96 503 77 311 54 047 28 595 16 426
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -10 141 -3 318 -6 437 -2 887 -2 596 -2 977
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -434 537 36 852 -143 215 -50 459 -17 678 -80 164
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 41 067 64 301 -16 705 -114 724 -27 288 39 030