HCI Group Inc (HCI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 373 880 302 616 349 347 495 170 522 453 506 113
Należności 45 202 76 119 73 524 22 911 19 430 35 982
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 758 303 106 264 124 332 154 446 145 325 127 131
Aktywa obrotowe razem 1 656 840 1 010 080 856 612 747 999 791 851 798 788
Inwestycje długotrminowe 146 486 166 779 84 701 54 610 41 012 43 476
Rzeczowe aktywa trwałe 17 910 14 232 12 767 14 698 13 338 12 465
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 10 578 10 636 3 568 4 192 4 800 4 995
Pozostałe aktywa trwałe 68 431 139 344 63 659 34 958 22 029 24 712
Aktywa razem 1 803 330 1 176 860 941 313 802 609 832 863 842 264

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 211 687 60 504 180 218 173 445 250 150 237 835
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 311 050 656 468 503 206 411 584 378 004 388 357
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 522 740 716 972 683 424 585 029 628 154 626 192
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 43 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 23 361 31 485 40 771 28 029 22 200 20 207
Udziały niekontrolujące 92 211 91 093 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 640 730 853 492 740 177 617 066 651 422 648 289
Akcje zwykłe 8 817 8 092 7 351 7 580 7 878 8 558
Zyski (straty) zatrzymane 172 482 246 790 199 592 183 365 182 894 189 409
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 162 596 323 365 201 136 185 543 181 441 193 975
Pasywa razem 1 803 330 1 176 860 941 313 802 609 832 863 842 264