Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 308 013 257 171 266 970 274 324 258 917 242 736
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 836 -24 403 45 454 30 170 3 990 831
Zysk ze sprzedaży brutto 307 177 281 574 221 516 244 154 254 927 241 905
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 23 923 24 750 24 050 23 797 22 988 22 604
Zysk operacyjny 140 727 135 494 59 495 47 348 84 816 95 244
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 140 727 135 494 59 495 47 348 83 970 95 284
Podatek dochodowy 39 333 36 817 17 299 14 560 26 102 40 624
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 100 836 98 006 41 664 32 558 57 509 54 321