Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 100 836 98 006 41 664 32 558 57 509 54 321
Amortyzacja 15 056 16 089 10 952 9 532 11 111 12 854
Zmiana stanu należności 6 561 -4 387 4 621 -1 589 561 1 783
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -256 544 217 116 270 171 -33 698 1 550 6 591
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 147 308 93 729 60 203 58 796 76 635 79 864
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 926 -2 724 -4 392 -1 579 -3 696 -843
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -881 506 -447 039 -407 587 -44 545 -311 567 -518 392
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 477 654 570 426 617 555 -47 949 236 482 445 119