Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 005 690 1 051 190 895 612 712 128 629 525 629 935
Należności 18 537 11 976 16 363 11 742 13 331 12 770
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 143 809 127 057 133 263 71 631 45 227 44 737
Aktywa obrotowe razem 7 272 260 6 751 110 6 093 570 5 394 290 5 366 800 5 069 950
Inwestycje długotrminowe 106 004 107 473 108 322 143 897 135 421 140 539
Rzeczowe aktywa trwałe 22 850 24 788 26 431 26 070 27 752 26 655
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 11 225 11 395 11 612 11 873 12 182 12 544
Pozostałe aktywa trwałe 71 929 71 290 70 279 69 167 68 046 66 939
Aktywa razem 7 378 260 6 858 590 6 201 890 5 538 180 5 502 220 5 210 480

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 479 409 352 506 268 972 208 377 172 808 267 270
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 261 340 5 862 660 5 355 870 4 766 540 4 776 840 4 380 740
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 740 750 6 215 170 5 624 840 4 974 920 4 949 650 4 648 010
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 6 740 750 6 215 170 5 624 840 4 974 920 4 949 650 4 648 010
Akcje zwykłe 30 299 30 394 30 280 30 725 31 925 32 072
Zyski (straty) zatrzymane 269 542 196 784 114 621 100 551 97 539 70 575
Akcje własne -126 485 -125 753 -119 046 -116 515 -108 637 -71 889
Kapitał własny 637 515 643 417 577 044 563 267 552 568 562 477
Pasywa razem 7 378 260 6 858 590 6 201 890 5 538 180 5 502 220 5 210 480