Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 68 711 000 64 989 000 53 498 000 53 922 000 52 528 000 42 254 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 715 000 357 000 3 098 000 1 065 000 674 000 0
Zysk ze sprzedaży brutto 65 996 000 64 632 000 50 400 000 52 857 000 51 854 000 42 254 000
Koszty badań i rozwoju 812 000 553 000 401 000 739 000 740 000 588 000
Koszty ogólnego zarządu 1 026 000 981 000 960 000 1 029 000 809 000 733 000
Zysk operacyjny 13 486 000 27 044 000 12 479 000 10 583 000 12 481 000 11 132 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 486 000 27 044 000 12 479 000 10 583 000 12 481 000 11 132 000
Podatek dochodowy 2 225 000 5 409 000 3 020 000 2 117 000 2 022 000 6 846 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 10 764 000 21 151 000 8 915 000 7 897 000 9 860 000 3 685 000