Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 857 611 000 858 628 000 739 351 000 646 830 000 618 945 000 696 984 000
Należności 135 448 000 160 673 000 121 331 000 74 605 000 79 315 000 24 676 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 236 696 000 215 222 000 115 116 000 91 490 000 147 499 000 190 148 000
Aktywa obrotowe razem 1 414 170 000 1 438 900 000 1 132 640 000 963 885 000 909 397 000 897 644 000
Inwestycje długotrminowe 27 629 000 25 089 000 30 389 000 29 083 000 22 399 000 19 132 000
Rzeczowe aktywa trwałe 17 074 000 18 094 000 23 147 000 21 886 000 18 317 000 15 094 000
Wartość firmy 6 374 000 4 285 000 4 332 000 0 0 0
Wartości niematerialne 2 009 000 418 000 630 000 4 837 000 4 082 000 4 038 000
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 1 441 800 000 1 463 990 000 1 163 030 000 992 968 000 931 796 000 916 776 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 6 672 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 322 045 000 319 591 000 292 106 000 274 640 000 286 084 000 289 416 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 999 762 000 1 031 340 000 771 067 000 623 965 000 553 959 000 537 892 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 321 810 000 1 350 930 000 1 063 170 000 898 605 000 840 043 000 833 980 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 649 000 840 000 1 640 000 1 713 000 1 568 000 553 000
Zobowiązania razem 1 324 610 000 1 354 060 000 1 067 100 000 902 703 000 841 611 000 834 533 000
Akcje zwykłe 352 100 350 500 356 400 371 600 385 400 401 600
Zyski (straty) zatrzymane 139 372 000 131 811 000 112 947 000 106 465 000 100 100 000 91 519 000
Akcje własne -94 631 000 -91 136 000 -85 940 000 -84 006 000 -78 670 000 -75 392 000
Kapitał własny 117 189 000 109 926 000 95 932 000 90 265 000 90 185 000 82 243 000
Pasywa razem 1 441 800 000 1 463 990 000 1 163 030 000 992 968 000 931 796 000 916 776 000