Genworth Financial Inc (GNW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 507 000 7 832 000 8 658 000 8 096 000 8 430 000 8 295 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 7 507 000 7 832 000 8 658 000 8 096 000 8 430 000 8 295 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 978 000 1 181 000 1 036 000 714 000 448 000 729 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 978 000 1 181 000 1 031 000 714 000 448 000 729 000
Podatek dochodowy 239 000 263 000 270 000 195 000 151 000 -207 000
Udziały niekontrolujące 130 000 41 000 34 000 187 000 178 000 110 000
Zysk (strata) netto 609 000 904 000 178 000 343 000 119 000 817 000