Genworth Financial Inc (GNW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 904 000 178 000 343 000 119 000 817 000
Amortyzacja 0 492 000 441 000 391 000 435 000
Zmiana stanu należności -6 000 -284 000 -175 000 -291 000 -186 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 085 000 -685 000 1 164 000 -698 000 91 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 437 000 1 960 000 2 079 000 1 633 000 2 554 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 896 000 -1 153 000 -1 301 000 -622 000 -759 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 419 000 -1 507 000 -2 217 000 -1 621 000 -1 768 000