Genworth Financial Inc (GNW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 49 799 000 63 398 000 69 390 000 62 864 000 62 179 000 65 802 000
Należności 17 078 000 17 460 000 16 819 000 17 103 000 17 278 000 17 569 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 871 000 654 000 675 000 644 000
Aktywa obrotowe razem 82 242 000 97 375 000 103 667 000 98 437 000 96 103 000 101 710 000
Inwestycje długotrminowe 4 200 000 1 796 000 2 080 000 2 905 000 4 820 000 3 587 000
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 241 000 143 000 0 201 000 347 000 301 000
Pozostałe aktywa trwałe 2 615 000 1 534 000 1 973 000 2 279 000 3 737 000 2 782 000
Aktywa razem 86 442 000 99 171 000 105 747 000 101 342 000 100 923 000 105 297 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 611 000 1 899 000 3 548 000 3 588 000 4 336 000 4 574 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 72 420 000 79 495 000 84 661 000 81 560 000 80 692 000 83 458 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 74 031 000 81 394 000 88 209 000 85 148 000 85 028 000 88 032 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 672 000 1 511 000 1 718 000 1 562 000 1 682 000 1 910 000
Udziały niekontrolujące 755 000 756 000 502 000 447 000 1 739 000 1 910 000
Zobowiązania razem 76 458 000 83 661 000 90 429 000 87 157 000 88 473 000 91 879 000
Akcje zwykłe 504 500 506 900 505 200 502 900 500 400 499 000
Zyski (straty) zatrzymane 3 098 000 2 490 000 1 584 000 1 461 000 1 118 000 1 113 000
Akcje własne -2 764 000 -2 700 000 -2 700 000 -2 700 000 -2 700 000 -2 700 000
Kapitał własny 9 984 000 15 510 000 15 318 000 14 185 000 12 450 000 13 418 000
Pasywa razem 86 442 000 99 171 000 105 747 000 101 342 000 100 923 000 105 297 000