Globe Life Inc (GL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 053 550 4 742 290 4 527 530 4 303 750 4 155 570
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 5 053 550 4 742 290 4 527 530 4 303 750 4 155 570
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 50 521 48 129 0 0 0
Zysk operacyjny 863 644 900 992 931 279 863 671 830 648
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 59 319 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 912 390 896 684 931 279 863 671 830 648
Podatek dochodowy 167 431 164 911 170 397 162 161 -627 615
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 744 959 731 773 760 790 701 466 1 454 490